splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Počitniška in zdravstvena rezervacija

18.10.2012 | Objavil(a): Pavla

Starši lahko uveljavljate rezervacijo oz. napovedano neprekinjeno odsotnost otroka skladno s sklepom občine stalnega bivališča.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. Rezervacija torej ne velja za drugega in vsakega nadaljnjega otroka.

V skladu s sklepom občine se zaračunava plačilo vrtca za napovedan čas odsotnosti otroka iz vrtca.

Mestna občina Ljubljana (glej Ur.l. RS. št. 46 /19.07.2019 stran 5804, sklep 2246) v sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij omogoča, da starši otrok za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra tekočega leta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu.

Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka (na naslov: Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana ali na email: obrazci@vrtec-ciciban.si) najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši morajo ob pisni napovedi rezervacije kot dokazilo o uveljavljanju rezervacije prejeti potrdilo s strani vrtca, v pisni obliki ali preko elektronske pošte.

 

Vloga za koriščenje počitniške rezervacije

 

Starši otrok lahko izven poletnega termina in sicer od 1. oktobra do 31. maja, v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških dokazil, uveljavijo zdravstveno rezervacijo. Vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije so starši dolžni predložiti v obravnavo Vrtcu skupaj z ustreznimi dokazili na naslov Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana, najkasneje v roku sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka v vrtcu.

 

Vloga za koriščenje zdravstvene rezervacije

 

Za rezervacijo starši s stalnim bivališčem v MOL plačajo 30% od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 3. in 5. člena Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih ugodnosti v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS. št. 46 /19.07.2019).

——-