splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Rezervacija in zdravstvena rezervacija

18.10.2012 | Objavil(a): Pavla

Starši lahko uveljavljate rezervacijo oz. napovedano neprekinjeno odsotnost otroka skladno s sklepom občine stalnega bivališča.

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. Rezervacija torej ne velja za drugega in vsakega nadaljnjega otroka.

V skladu s sklepom občine se zaračunava plačilo vrtca za napovedan čas odsotnosti otroka iz vrtca.

Mestna občina Ljubljana (glej UR.L. RS. št. 38 /26.4.2007 stran 5405, sklep 2087) v sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij omogoča, da starši otrok za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30.9. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca.

Starši so dolžni daljšo odsotnost, v dogovorjenih terminih sklepa MOL, kot uveljavljanje rezervacije, pisno napovedati (na naslov: Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana ali na mail: obrazci@vrtec-ciciban.si) najkasneje en teden pred prvim dnem napovedane odsotnosti otroka. Starši morajo ob pisni napovedi rezervacije kot dokazilo o uveljavljanju rezervacije prejeti potrdilo v pisni obliki ali preko elektronske pošte.

Obrazec:REZERVACIJA VLOGA

Obrazec Zdravstvena rezervacija: Prošnja za koriščenje zdravstvene rezervacije

O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz tretjega odstavka, v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških dokazil, odloči organ Mestne uprave občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo. V obdobju izven poletnega termina od 1.10. do 31.5. lahko starši uveljavljajo izredno rezervacijo z dopisom in dokazili na MOL-oddelek za predšolsko vzgojo, Resljeva ulica 18, 1000 Ljubljana.

Za rezervacijo starši s stalnim bivališčem v MOL plačajo 30% od njihovega z odločbo določenega zneska participacije glede na plačilni razred (glede na ekonomsko ceno programa).

——-

Izpis otroka ali rezervacijo poleg osebnega urejanja na upravi, Šarhova ulica 29, lahko uredite tudi po elektronski pošti na naslovu:

obrazci@vrtec-ciciban.si

Vedno pričakujte odgovor v pisni obliki. V kolikor odgovora  ne prejmete, pokličite na upravo in to sporočite.